ALGEMENE VOORWAARDEN HORSE PARADISE STABLES B.V. te AALSMEER
Bezoekadres: Bosrandweg 23, 1432CD Aalsmeer

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle
overeenkomsten welke door HORSE PARADISE STABLES B.V. (“HPS”) worden gesloten
met klanten, natuurlijke personen en rechtspersonen (hierna: “Klant”), omtrent het verkrijgen
van paardrijlessen, het deelnemen aan bosritten en evenementen, het huren van boxen voor het
stallen van paarden met bijkomende leveringen van voer en overige diensten
(“Overeenkomst(en)”). Daar waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van
“paarden” dienen hieronder eveneens “pony’s” begrepen te worden.

1.2 Indien de Klanten de, op grond van de Overeenkomst door HPS geleverde faciliteiten, door
anderen zoals gezinsleden, familieleden, vrienden of kennissen, dan wel mede door die
anderen doet benutten en/of gebruiken, dan is de Klant volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan, waaronder de strikte naleving door die anderen van
de verplichtingen welke de Klant heeft op grond van de Overeenkomst, conform deze
Algemene Voorwaarden, volgens de wet en volgens de redelijke uitleg van de Overeenkomst.

1.3 Bij het aangaan van Overeenkomsten met Klanten worden deze Algemene Voorwaarden door
HPS aan die Klanten ter hand gesteld en worden die Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk
door die Klanten aanvaard en akkoord bevonden door ondertekening van de Overeenkomst.

1.4 Personen die zich anders dan in het kader van een met HPS gesloten Overeenkomst ophouden
op het terrein van HPS worden genoegzaam gewezen op het bestaan en de inhoud van deze
Algemene Voorwaarden middels publicaties en verwijzingen op prikborden bij de entree van
het terrein van HPS, alsmede op de website, en verklaren zich daarmee bekend en akkoord met
deze Algemene Voorwaarden.

2 AKKOORDVERKLARING

2.1 Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt bij het aangaan van de Overeenkomst
aan de Klant ter hand gesteld. Deze Algemene Voorwaarden worden eveneens gepubliceerd
op de website van HPS: https://www.horseparadise.com/

2.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat
geval zullen Partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken over
alternatieve bepaling(en) welke de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderen.

3 AANSPRAKELIJKHEID

3.1 De Klant die deelneemt aan paardrijlessen, bosritten, ruiterkampen of anderszins onder
begeleiding van HPS een paard van HPS berijdt en/of begeleidt en/of africht, althans op- en
afzadelt en/of verzorgt in de ruimste zin des woords, verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te
zijn van de risico’s die hieraan zijn verbonden en verklaart dat, indien het betreffende paard op
welke wijze schade veroorzaakt deze voor volledige rekening komt van de Klant. Artikel
6:179 van het Burgerlijk Wetboek blijft hiermee buiten toepassing.

3.2 HPS en haar medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor
schade, verlies of diefstal van eigendommen. Het stallen en/of achterlaten van eigendommen
komt volledig voor eigen risico voor de Klant.

3.3 Alle Klanten waarmee HPS één of meerdere Overeenkomsten heeft gesloten, alsmede
eenieder die zich ophoudt op het terrein van HPS en eenieder die daar een paard stalt, berijdt,
begeleidt of africht:
• doet dit geheel op eigen risico. Wanneer hij/zij of het paard schade toebrengt aan personen,
dieren of eigendommen zijn HPS en haar medewerkers daarvoor niet aansprakelijk;
• vrijwaart HPS en haar medewerkers van aanspraken door overige Klanten;
• dient zelf voor een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering,
diefstalverzekering en ongevallenziektekostenverzekering te zorgen en zichzelf, alsmede
zijn/haar bezittingen en eigendommen als paard en harnachement zelf te verzekeren;
• is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar paard toebrengt aan de accommodatie of aan
eigendommen van HPS en voor alle aan Klanten toegebrachte schade;
• geeft onherroepelijk aan de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en de inhoud van
deze Algemene Voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

3.4 Voor zover op HPS enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust en zou komen vast te staan dat
HPS gehouden is enige schade te vergoeden, welke dan ook en door welke oorzaak dan ook,
dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
uit hoofde van de door HPS ter zake gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt
uitbetaald.

4 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

4.1 Van maandag tot en met vrijdag is het terrein van HPS geopend van 08.00 uur tot 22.00 uur.
Op zaterdag en zondag is HPS geopend van 08.00 uur tot 20.00 uur. De winkel op het terrein
van HPS is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.15 uur tot 17.30 uur en op
zaterdagen tot 16.30 uur. HPS behoudt zich het recht voornoemde openingstijden te
wijzigingen.

4.2 In geval u met uw paard weg bent (bijvoorbeeld naar een dierenarts of –kliniek of wedstrijd)
en u niet voor sluitingstijd terug kunt zijn, meld u dit onverwijld aan HPS teneinde een
passende regeling.

4.3 Roken is verboden op het terrein van HPS.

4.4 U dient zich in en/of rondom de accommodatie rustig te gedragen.

4.5 U dient op een correcte wijze met uw paard om te gaan.

4.6 De stalling betreft volpension. Bij de stalling is inbegrepen: de boxhuur, het voer, het voeren,
strooisel, het verzorgen / uitmesten van de box, gebruik van de faciliteiten inclusief rijbanen,
longeercirkel, paddocks en gebruik van de weilandjes in de zomer conform instructies van
HPS.

4.6a Gebruik van de Stapmolen en de stapmolen- / paddockservice in de ochtend (maandag tot en
met vrijdag) en weidegangservice in het seizoen zijn exclusief. De kosten voor een stapmolen
abonnement bedragen € 30,- per maand en met de service € 55,- per maand, (totaal €85,00)

4.7 De eigenaar van het paard is verplicht om het paard ten minste 1 keer per 10 maanden in te
laten enten tegen influenza en tetanus en het paard regelmatig te ontwormen. Het paard dient
niet langer dan 9 maanden geleden voor aanvang van de stalling ingeënt te zijn. U dient
daarom bij aanvang van de stalling een geldig paspoort inclusief de vaccinatiegegevens ter
inzage aan HPS aan te bieden.

4.8 Afwijkende lichamelijke condities van het paard (medicijnengebruik, allergieën, e.d.) dienen
te worden vermeldt. Eventuele stalgebreken van het paard worden gemeld aan het
stalmanagement.

4.9 Het meenemen van uw hond is toegestaan mits deze is aangelijnd. Indien uw hond voor
overlast zorgt dan wel uw hond niet gehoorzaam is, dan dient u uw hond terug in uw auto te
plaatsen. Tijdens het verzorgen en beweging geven van uw paard dient u uw hond in uw auto
te laten. Hondenuitwerpselen behoren te worden opgeruimd.

4.10 Alleen het personeel van HPS is gerechtigd om de paarden ruwvoer, krachtvoer en stro te
geven. HPS voert 3x per dag krachtvoer in de vorm van brok of muesli. Daarnaast wordt 3x
per dag ruwvoer gevoerd in de vorm van hooi. De standaard bodembedekking in de boxen is
stro. Indien u andere bodembedekking wenst (bijvoorbeeld in geval van medische indicatie)
neemt u dan contact op met HPS, zodat eventuele nadere afspraken kunnen worden gemaakt.

4.11 Het uitmesten en bij- / opstrooien van de boxen is inbegrepen in de standaardservice van HPS.
De boxen worden dagelijks nagelopen en bij- / opgestrooid waarbij ook de voer- en
drinkbakken worden nagekeken.

4.12 Tijdens de feestdagen mest HPS niet uit en gaan de paarden niet in de
molen, paddock noch wordt er anderszins service verleend door HPS.

4.13 Het openen en/of sluiten van de buitenluiken van de stallingboxen geschiedt louter door
personeel van HPS. HPS beslist wanneer luiken open of dicht gaan.

4.14 HPS heeft het recht om in geval van nood bij ziekte of blessure van het paard zonder
voorkennis van de eigenaar de hulp van een erkend dierenarts in te roepen. HPS heeft de
verplichting om ziekte en blessure die het paard overkomen zo spoedig mogelijk aan de
eigenaar te melden. Iedere avond wordt er nog een laatste controleronde gelopen.

4.15 HPS is te allen tijde niet aansprakelijk voor de schade aan het paard, tenzij opzet of grove
nalatigheid van de zijde van HPS kan worden aangetoond.

4.16 De eigenaar van het paard is verplicht zelf een WA verzekering af te sluiten voor schade door
het paard aan derden en/of hun bezittingen toegebracht. HPS is hiervoor niet aansprakelijk,
tenzij opzet of grove nalatigheid van de zijde van de HPS kan worden aangetoond.

4.17 HPS stelt verplicht dat de eigenaar het paard zelf verzekerd heeft tegen brand, diefstal e.d.
Andere eigendommen (zoals trailers, zadels, hoofdstellen e.d.) zijn ook niet verzekerd tegen
brand, verlies, diefstal en schade, tenzij u hiervoor zelf een speciale verzekering (bijvoorbeeld
voor sport- en recreatiespullen) heeft afgesloten. Indien dit niet het geval is, komt deze
eventuele schade voor rekening van de desbetreffende eigenaar en nimmer van HPS. HPS kan
zich niet verzekeren tegen diefstal van eigendommen van derden, ondanks dat deze
eigendommen zich in de boxen en zadelkasten of op het terrein van HPS bevinden.

4.18 Aanwijzingen van HPS en van door HPS aangewezen beheerders dienen door iedereen te
worden opgevolgd.

4.19 Het reglement is van toepassing op alle Klanten, paardeneigenaren, berijders, instructeurs en
andere bezoekers van HPS en kan periodiek worden herzien door HPS. In geval van
aanvullingen en / of aanpassingen zal HPS alle betrokkenen hiervan voorafgaand aan de
nieuwe ingangsdatum op de hoogte stellen.

4.10 Beslissingen aangaande alle niet in dit reglement beschreven situaties vallen onder de
discretionaire bevoegheid van HPS, daar waar redelijkerwijs mogelijk in overleg met de
betrokkenen.

5 GEBRUIK VAN DE ACCOMMODATIE EN FACILITEITEN

5.1 Alle ruimtes dienen door de gebruikers ervan netjes te worden gehouden.

5.2 Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachementen e.d. mogen niet in
de gangen staan/hangen.

5.3 Poetsen kan in de box of op de daarvoor bestemde poetsplaatsen.

5.4 De hoeven moeten worden uitgekrabd voordat u met uw paard de box uitgaat.

5.5 Als uw paard buiten de box heeft gemest (inclusief in één van de rijbanen, stapmolen,
longeercirkel of paddocks) dient u dit direct in de daarvoor bestemde kruiwagen of poepbak te
deponeren.

5.6 U dient uw rommel op te ruimen en te vegen waar u rommel heeft gemaakt, voor- en nadat u
uw paard beweging geeft / heeft gegeven. Dit geldt ook voor de poets- / wasplaatsen en
solarium. Afval kunt u in de daarvoor bestemde bakken en / of containers deponeren.

5.7 U zorgt zelf voor een gediplomeerd hoefsmid. Uw hoefsmid mag uw paard alleen op de
daarvoor bestemde plaats(en) bekappen en beslaan. Deze plaats(en) dienen direct na gebruik
opgeruimd en aangeveegd achtergelaten te worden.

5.8 In de zadelkamer is per paard 1 zadelkast beschikbaar. Per zadelkamer wordt door HPS 1 code
afgegeven. Per zadelkast zorgt u zelf voor een eigen (sleutel- of cijfer)slot; de kast is hiervoor
uitgerust. De zadelkast dient schoon te worden gehouden, ook om eventuele overlast van
ongedierte te voorkomen. Al uw eigendommen dient u in (dus niet buiten, naast of bovenop)
de aan u toegewezen zadelkast op te bergen.

5.9 Het laten drogen van dekens is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen. Laat
uw gedroogde spullen hier niet onnodig hangen, maar zorg ervoor dat deze weer zo spoedig
mogelijk worden opgeborgen in uw zadelkast.

5.10 Het is niet toegestaan uw paard onbeheerd buiten de box achter te laten. Dit geldt zowel voor
de poets- / wasplaatsen en solarium als longeercirkel en paddocks.

5.11 Let er bij het verlaten van uw box, de stapmolen, de longeercirkel en de paddocks op dat deze
goed zijn afgesloten. Voor alles geldt dit zowel met als zonder paard.

5.12 In geval u uw paard uit de stapmolen haalt: de molen weer aanzetten als er nog 1 of meerdere
paarden instaan. De molen dient u uit te zetten als u uw paard er als laatste uithaalt.

5.13 Laat buitenverlichting (bijvoorbeeld stapmolen, longeercirkel en paddocks) en overige nietcentraal
bediende verlichting niet onnodig branden. Laat water niet onnodig lopen.

5.14 In de rijbanen en in de longeercirkel mag het paard niet worden losgegooid. In de rijbanen
mag niet worden gelongeerd. Losgooien in de paddocks.

5.15 Van maandag tot en met vrijdag verleent HPS ’s ochtends stapmolen- en paddockservice.
Deze service is niet standaard inbegrepen bij de pensionstalling. Indien u deze service door
HPS ook in de middag wenst dient u hierover zelf afspraken te maken met HPS; het
is bijvoorbeeld mogelijk hiervoor een abonnement af te sluiten als aanvulling op de standaard
service.

5.16 Gebruik van de longeercirkel. Door uw naam op het bord te schrijven kunt u aangeven dat u
de eerst wachtende bent. In geval van wachtenden voor de longeercirkel houdt u dan rekening
met uw stalgenoten, voor de paddocks geldt indien er wachtenden zijn een maximale
gebruikstijd van 15 minuten per paard (in- en uitstappen van uw paard kunt u buiten de
longeercirkel en paddocks doen). Het is niet toegestaan “vooruit” of “vast” te reserveren voor
andere dagen van de week.

5.17 Op afspraak en tegen vooraf af te spreken vergoeding kunt u uw paard door HPS laten
longeren. HPS is te allen tijde niet aansprakelijk voor de schade, het paard overkomen, tenzij
opzet of grove nalatigheid van de zijde van HPS kan worden aangetoond.

5.18 HPS biedt u in beginsel de mogelijkheid tot weidegang voor uw paard in de periode van mei
tot oktober. Het werkelijk aantal maanden is afhankelijk van de weer- en
terreinomstandigheden. Dit ter beoordeling van HPS. HPS verzorgt het binnen- en
buitenzetten. Deze service is niet standaard inbegrepen bij de pensionstalling indien u hiervan
gebruik wilt maken dient u daar een abonnement voor te nemen. Het is niet toegestaan uw
paard op eigen initiatief in de wei te zetten.

5.19 HPS biedt u de mogelijkheid uw trailer of kleine paardenvrachtwagen (voor het vervoer van
maximaal 2 paarden) tegen vergoeding te stallen op het terrein van HPS indien het aantal
beschikbare plaatsen dat toelaat. Per eigenaar wordt nooit meer dan 1 plek toegekend.

5.20 HPS kan meerdere keren per jaar wedstrijden en / of andere evenementen op de accommodatie
organiseren. HPS zal de eigenaar of ruiter van het paard hiervan minimaal 2 weken van te
voren op de hoogte stellen.

6 RIJDEN, LESSEN EN ANDERE RIJBAANREGELS

6.1 Alcoholgebruik vlak voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.

6.2 In het belang van ieders veiligheid is bellen te paard verboden.

6.3 Tijdens lessen en wanneer anderszins ruiters rijden, dient rond en in de nabijheid van de
rijbanen rust te heersen.

6.4 Zorg voor een correcte en juiste optoming van uw paard.

6.5 Het rijden met een goedgekeurde veiligheidshelm met CE-markering en EN-1384 teken is te
alle tijde verplicht (te paard, zowel binnen als buiten de rijbanen).

6.6 Gaat u een buitenrit maken, meld dan even dat u gaat en waarheen. Bij calamiteiten weet men
waar men moet gaan kijken.

6.7 Tijdens het rijden op de rijbanen dienen de hieronder geldende rijbaanregels gevolgd te
worden:
a) bij het rijden dienen alle berijders een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en
EN-1384 teken te dragen;
b) bij het rijden dienen de rijlaarzen / schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten;
c) bij het rijden dienen alle berijders rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde
doorlopende zool en een hak, waarbij schoenen gecombineerd dienen te worden met chaps;
d) bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan;
e) het voornemen om in- of uit de rijbaan te gaan, moet duidelijk worden aangekondigd;
f) op- en afstijgen in de rijbaan op de AC-lijn. Indien gebruik wordt gemaakt van een opstaphulp
dient de berijder ervoor te zorgen dat deze na het opstijgen door iemand anders buiten de
rijbaan geplaatst wordt;
g) stilstaan op de hoefslag is niet toegestaan;
h) de combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft het bij elkaar passeren voorrang op de
hoefslag (elkaar passerende combinaties houden dus rechts);
i) degene die een snellere gang heeft en / of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang. Niet snijden en
elkaar de ruimte geven bij het passeren.

6.8 Instructie door een eigen, gediplomeerde instructeur is op de accommodatie toegestaan.
Voordat de instructeur zijn of haar eerste les verzorgt bij HPS dient hij / zij zijn of haar
originele diploma(‘s) te laten zien aan HPS; HPS maakt hiervan een kopie voor haar eigen
administratie. De instructeur dient gebruik te maken van een headset

6.9 De lestijd dient u te reserveren via het daartoe beschikbare reserveringsbord. Bij het niet
doorgaan van een les, dient u de reservering hiervoor vooraf weer vrij te geven. Er mogen
maximaal 2 privélessen op dezelfde tijd per rijbaan gegeven worden; in dat geval is het
verplicht dat berijders en instructeurs van een headset gebruikmaken.

6.10 Tijdens privéles mag er door andere ruiters vrij worden gereden. De rijbaanregels blijven
onverkort van toepassing.

6.11 Behoudens de instructeur en de ruiter die aan een les deelneemt mag niemand zich met de
gang van zaken in de les bemoeien tenzij het paard niet correct wordt behandeld. In dat geval
zal HPS instructeur en ruiter aanspreken.

6.12 Springen en het gebruik van springmateriaal, zoals balkjes of cavalettis is niet toegestaan
tenzij hiervoor vooraf toestemming is gegeven door HPS. Alle materiaal dient direct na
gebruik te worden opgeruimd.

6.13 Paardrijden brengt altijd risico’s met zich mee. HPS aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid
voor letsel aan ruiters, instructeurs en / of paarden, tenzij, opzet of grove nalatigheid van de
zijde van HPS kan worden aangetoond.

6.14 Indien u alleen rijdt in de binnen- en/of buitenbaan of als u naar het bos gaat dient u altijd een
mobiele telefoon bij u te hebben.

7 BETALINGVOORWAARDEN

7.1 Het tarieven/prijzen voor de pensionstalling worden inclusief BTW aangeduid. De eenmalige
borg inclusief het maandelijkse pensionstallingsgeld en dient vooruit te worden betaald, met
als uiterlijke datum de eerste van elke maand. In de omschrijving graag opnemen “borg” of
“pensionstalling maand” en de naam van het paard. De borg wordt bij gebreke van schade
door HPS terugbetaald op het moment van eindigen van de Overeenkomst. Het is mogelijk
om de (stallings)kosten te betalen in de winkel tijdens de openingstijden van de winkel.

7.2 U kunt gebruik maken van uw box na ontvangst van het geld en de door u volledig ingevulde
en ondertekende Overeenkomst.

7.3. Bij beëindiging van de stalling geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand, opzegging
geschiedt telkens tegen het einde van de nieuwe kalendermaand (N.B.: mocht u besluiten
eerder weg te gaan dan het einde van de maand, dan vindt er geen restitutie plaats). Dit geldt
ook indien HPS de stalling van uw paard beëindigd, tenzij voor HPS zwaarwegende redenen
voor beëindiging bestaan. In deze maand worden de dan nog openstaande rekeningen betaald
en, indien nodig verrekend met de borg. Wanneer alle verschuldigde rekeningen zijn betaald
mag het paard meegenomen worden. Bij tijdelijke afwezigheid van uw paard, langer dan 14
dagen rekenen wij reserveringskosten voor het aanhouden van uw box. Deze zijn € 200,00
per maand. Indien u uw paard tijdelijk op vakantie laat gaan, dient u dit 1 maand vooraf door
te geven Uitzondering is een plotselinge opname in een kliniek.

7.4 Overige betalingen voor eventuele andere, met u afgesproken, door HPS verleende diensten
(bijvoorbeeld extra abonnementen, trailer- / vrachtwagenstalling, rijden, e.d.) dienen te
geschieden conform de met u gemaakte afspraken.

7.5 De directie van HPS is gerechtigd om tussentijds en maximaal 1 keer per jaar de tarieven voor
pensionstalling te verhogen indien de geldende dagprijs van foerage, eventuele stijging van
lonen en sociale lasten enzovoort daartoe aanleiding mochten geven, echter niet zonder
aankondiging vooraf aan de Klant. Hierbij wordt een termijn van minimale
aankondigingstermijn van 2 maanden in acht genomen voor de ingangsdatum van het nieuwe
tarief.

7.6 De kosten verbonden aan veterinaire behandeling, medicamenten, hoefsmid, keuring,
paardentandarts, verzekering, transport van het paard e.d. zijn voor rekening van de eigenaar
van het paard.

7.7 Ingeval van niet-tijdige betaling, of stornering van een betaling, is naast de wettelijke rente een
direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van EUR 150,00, welk
bedrag enkel kan worden beschouwd als een tegemoetkoming in de incassokosten,
onverminderd het recht van HPS om vergoeding te eisen van alle daadwerkelijk gemaakte
buitengerechtelijke kosten.

8 GESCHILLEN

8.1 Op elke Overeenkomst tussen HPS en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen HPS en de Klant uit hoofde van een Overeenkomst worden bij
uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

TOT SLOT
Waar veel paarden zijn, zijn veel mensen. Waar veel mensen zijn, wordt veel gesproken en besproken.
Wij vragen u daarom altijd rekening te houden met elkaar; we komen tenslotte voor hetzelfde doel:
onbezorgd en in alle rust ontspannen kunnen genieten van paarden en de hippische sport. Dit neemt
niet weg dat er toch wel eens problemen zouden kunnen ontstaan. Kom gerust naar ons toe, als u
ergens problemen mee heeft, dan kunnen wij daarvoor samen naar een bevredigende oplossing zoeken.

VERSIE JANUARI 2023